Na webové stránky Obce Krňany byla přidána studie proveditelnosti: 

Krňany - zásobení pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod