Studie proveditelnosti 

Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti - Krňany - zásobení pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod