POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 
Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název: Obec Krňany
 
Obec Krňany má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.
 
Příjem žádostí a podání
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě Krňany 3 v úředních hodinách:
 
PO,ST 8-12 13-17 hod.
 
Žádost může být podána ústně nebo písemně.
 
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
   •     komu je žádost určena,
   •     jaká konkrétní informace je požadována,
   •     kdo žádost podává.
 
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
Formulář k podání žádosti ke stažení ZDE: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106a (2).doc (31744)
 
Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů.
Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.
 
Příjem a vyřízení odvolání
Způsob odvolání a jeho obsah:
   •     odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
   •     odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 
O odvolání rozhoduje:
   •     obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
   •     krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
 
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.
 
Sazby za poskytování informací
 

Vyhledávání informací-mzdové náklady, za každou i započatou hodinu práce            200,- Kč

 

Pořizování kopií 1 strana nebo výtisk z tiskárny  formát  A4                                         3,- Kč

 

Pořizování kopií 1 strana nebo výtisk z tiskárny formát  A3                                          6,- Kč

 

Použití disk CD                                                                                                              50,- Kč

 

Provozní náklady: poštovné dle tarifů České pošty, telefonní spojení dle sazebníků telefonního operátora.

 

Výroční zpráva Obce Krňany za rok 2021